Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Nájomné podmienky

Nájom je dohodnutý na dobu určitú a končí uplynutím doby, na ktorú je dojednaný. V prípade záujmu o predĺženie doby nájmu je nájomca povinný oznámiť predĺženie doby nájmu minimálne 1 deň pred ukončením vyššie uvedenej doby nájmu písomne /telefonicky/. Pokiaľ predmet nájmu (ďalej len PN) nebude vrátený v posledný deň dojednaného nájmu, zaplatí nájomca penále za nedodržanie zmluvy vo výške 200% dennej sadzby za každý omeškaný deň.

 
Nájomca je povinný zaplatiť cenu nájmu podľa platobných podmienok určených prenajímateľom. Jednotlivé ceny nájmu sú uvedené v cenníku o ktorom je nájomca oboznámený pred uzatvorením  nájomnej zmluvy čo potvrzuje svojím podpisom. 
 
V prípade nedodržania platobných podmienok bude prenajímateľ účtovať penále z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 
Pred prvým použitím stroja sa nájomca zaväzuje oboznámiť s pokynmi pre obsluhu a prevádzku PN, používať PN obvyklým spôsobom pre práce na ktoré je určený,na vlastné náklady prevádzať bežnú údržbu a mazanie PN podľa doporučenia prenajímateľa, neprevádzať na stroji zmeny bez súhlasu prenajímateľa, umožniť pracovníkom prenajímateľa na ich požiadanie prístup k PN za účelom kontroly prevádzkových podmienok, prípadne k prevedeniu servisnej prehliadky alebo opravy chrániť PN pred poškodením, stratou alebo odcudzením.
 
Nájomca sa zaväzuje v prípade straty, alebo odcudzenia uhradiť nadobúdaciu cenu stroja a ušlý zisk prenajímateľa  ktorý sa rovná výške ceny trojmesačného nájmu, uhradiť opravu PN ak došlo k poškodeniu PN iným spôsobom, než pri obvyklej prevádzke, nedať PN do prenájmu užívať tretím osobám.V prípade porušenia tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 25% z nadobúdacej ceny PN.
 
Nájomca sa zaväzuje vrátiť PN kompletný, vyčistený v posledný deň nájmu prenajímateľovi. Pokiaľ sa tak nestane, súhlasí s tým, že  prenajímateľ na náklady nájomcu prevezme PN v mieste jeho užívania alebo uloženia. 
 
V prípade vrátenia PN v neočistenom stave sa nájomca zaväzuje uhradiť poplatok tzv.očistne v zmysle cenníka prenajimateľa.
 
Prenajímateľ môže odstúpiť od nájmu a odobrať stroj v prípade, že nájomca napriek upozorneniam nepoužíva PN predpísaným spôsobom a hrozí jeho poškodenie, alebo ak neplatí cenu nájmu podľa dohodnutých platobných podmienok.
Tieto nájomné podmienky nahrádzajú zmluvu o nájme. Stávajú sa obojstranne záväznými podpisom oboch zúčastnených strán.
 
V prípade poruchy PN, alebo akejkoľvek neznalosti obsluhy 
okamžite volajte mobil: +421 0947 962 087
 
V Martine dňa 01.01. 2016
Hrivnák Miroslav – konateľ